Hållbar turism kräver nya sätt att tänka, nya strategier, nya partnerskap,
nya former av expertis, kort sagt: innovationer.
Duim & Marwijk (2006)
 
 
Detta är en sida med utgångspunkt i en uppsats om tågcharter och miljödriven affärsutveckling som skrevs av Jakob Naredi och Ali Jahanbakhsh under 2008/2009. Här har intressanta avsnitt plockats ut och texterna förenklats. Vill du ta del av den ursprungliga uppsatsen kan du klicka här. Målet med denna sida är att fortsätta påverka researrangörer och politiker att fortsätta satsa på järnvägen som transportsätt.
 
Vi börjar med att presentera slutet av uppsatsen. Det är egentligen den delen som är mest intressant för framtiden för tågcharter. Följande stycke är hämtat i sin helhet från uppsatsen diskussionsavsnitt.
 
Tågcharter är ett exempel på en produktvariation som kan hanteras inom charterbolagens existerande organisation. Det bör därför vara relativt enkelt för andra existerande charterbolag att införa tågcharter då de redan har en uppbyggd organisation kring hotell, kundhantering etc. Anledningen till att dagens resenärer väljer tågcharter är i första hand på grund av flygrädsla och/eller för att de vill ha en upplevelse i själva resan. Dessa två är också de argument som charterbolagen främst använder i sin marknadsföring av tågcharter. Idag väljer endast ett fåtal tågcharter på grund av miljöskäl. Genom att även lägga fokus på tågresans miljövänlighet i marknadsföringen skulle tågchartern förhoppningsvis kunna öka sin försäljning. Ett sätt att göra detta är genom att miljömärka tågchartern. Genom att kombinera en miljömärkt tågresa med ett miljömärkt hotell finns det förmodligen en stor potential för charterbolagen att differentiera sig som miljövänliga. Något som troligtvis behövs om miljökraven från marknaden ökar i framtiden.
 

En anledning till att tågchartern inte marknadsförts som ett miljövänligt alternativ skulle kunna vara att charterbolagen idag är beroende av flyget som i sig har en stor negativ påverkan på klimatet. Det blir svårt att måla upp tågresan som miljövänlig utan att få flyget att framstå som en miljöbov. Detta resonemang stöds dock inte av studien utan är snarare en fundering som uppkommit under arbetets gång. Ett potentiellt hot för charterbolagen skulle i så fall vara om en ny aktör, som bara erbjuder tågcharter, tar sig in på marknaden. Det framkom i arbetet att det är dyrare och krångligare att bedriva tågtransport än flygtransport. Lösningen för att skapa incitament till ökat tågresande behöver dock inte vara höjda skatter för flyget. Ett substitut till ökade miljökrav från myndigheterna är en förenkling av att arrangera tågresor. På samma sätt är kortare restid ett substitut till högre miljökrav från marknaden. Som det nämnts tidigare kommer myndigheterna att släppa konkurrensen på internationell tågtrafik inom EU från och med 2010. Med ovanstående resonemang skulle detta kunna likställas med ökade myndighets- och marknadskrav, vilket i sig kan få fart på tågchartern. De företag som då har en inarbetad rutin för att erbjuda tågcharter kommer förmodligen att kunna dra nytta av sitt försprång. All den publicitet i media de har fått fram till dess bidrar troligtvis också till att de redan förknippas med tågcharter. De charterbolag som erbjuder tågcharter kommer således att ha goda möjligheter att dra nytta av sitt försprång när efterfrågan på tågcharter ökar.